steryd

26 tekstów – auto­rem jest ste­ryd.

Ob­raz świata to iluz­ja, za to liczby opi­sują wszystko. 

myśl • 11 kwietnia 2017, 09:50

Chciałem się zmienić na ra­ty, po­mału bez pośpie­chu, ale nie wie­działem, że od początku liczy­li już odsetki... 

aforyzm dnia z 24 sierpnia 2013 roku
zebrał 180 fiszek • 25 maja 2011, 16:54

Dlacze­go ludzie od których wy­maga się wzorów, dep­czą Pol­sko imię Two­je?
Dlacze­go war­tości bieli i czer­wieni roz­ry­wane są przez zdradziec­kie psy?
Dlacze­go niena­wiść kieru­jemy do siebie nawza­jem, a nie do ko­mer­cyjnych świń?
Dlacze­go Ci co w ser­cu mają dob­ro przeg­ry­wają ze sprze­dajną hordą?
Dlacze­go nie rządzą w tym kra­ju ludzie chcący coś zmienić, a nie sprzedać?
Dlacze­go Pol­sko cier­pisz od pier­wszych swoich dni?

Dokąd idziesz Pol­sko !


PS:
http://doomster.nowyekran.pl/post/7435,patriotyzm-4x-nie 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 kwietnia 2011, 10:57

Na­wet Bóg miał sny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 lutego 2011, 14:09

Ślub to nie za­kup samochodu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 listopada 2010, 18:13

Im więcej blis­kich osób od­wie­dzasz na cmen­tarzu, tym bar­dziej chcesz być wśród nich. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 listopada 2010, 11:41

Mog­li­byśmy być wspa­niałą parą, ale ani To­bie ani mi ho­nor nie pozwala. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 czerwca 2010, 13:02

Poz­nać ko­goś bez pot­rze­by można bar­dzo łat­wo, gorzej gdy zaj­dzie ta pot­rze­ba poz­na­nia ko­goś konkretnego. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 27 maja 2010, 11:18

Szczęśli­wy fa­cet to wol­ny fa­cet, który ma możli­wość spo­tyka­nia się z wyjątkową kobietą. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 maja 2010, 13:27

Muszę się na je­den dzień zat­rzy­mać al­bo biec szyb­ciej. Nie mogę być zaw­sze w złym miej­scu, w złej chwili. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 maja 2010, 19:38
steryd

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność